Mission mulig
Da ordbogen blev udvidet

Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012

Inga 270

Inga Rossen, privatkundechef

”Noget af det vigtigste i 2012 var, at vi ændrede hele vokabulariet omkring affald. Ja, vi holdt helt op med at snakke om affald, og i stedet handler det nu om ressourcer og værdier. Det har provokeret, især i starten, men vi kan se, at det har virket, og i dag falder vores kunder og andre ikke længere på halen, når vi taler om værdibeholdere i stedet for skraldespande. Det har været en erfaringsrig, fælles rejse”.

Sådan siger Inga Rossen, privatkundechef hos Renosyd.

Hun gør status efter det første år med Mission Mulig, som er den praktiske udmøntning af, hvordan Renosyd vil leve op til krav om, at vi alle skal sortere mere fra til genanvendelse. Krav, som både kommer fra EU og fra de danske myndigheder.

”2012 var et meget spændende år, hvor vi gik fra planlægning til at fokusere på drift og praktiske løsninger. Selv om der var megen debat i medierne og blandt politikerne, da affaldsplanen kom i høring i 2010, har vi ikke oplevet nogen videre debat om selve ordningen, efter at den er blevet sat i praktisk drift. Derimod har der været en debat om æstetik og praktisk placering af værdibeholderne. Så konklusionen på implementeringen af Mission Mulig er, at vi arbejdede med mange skrækscenarier for, hvad der kunne gå galt, men at indkøringen gik forholdsvist nemt. En gang imellem får vi læs ind med dårligt sorteret emballage. Vi forsøger at spore dem tilbage og finde en måde at afhjælpe det på”, uddyber Inga Rossen.

Vi skulle gøre det nemt

Det er et stort skridt at bede sine kunder om at ændre deres daglige rutiner. Det er nemt at smide alt affald i én pose og bære det ud i skraldespanden med det nødvendige interval; det er straks mere besværligt at skulle sortere emballager fra og sørge for, at de forskellige ting fordeles i nye værdibeholdere.

”Vi var klar over, at vi stillede krav til vores kunder. Krav, som for mange af kunderne vedrører et område, som der måske ikke er tid til at prioritere i det daglige. Vores undersøgelser forud for Mission Mulig viste imidlertid, at mange også rigtig gerne vil sortere og dermed være med til at hente værdier ud af vores overflod. Fra begyndelsen har det derfor været afgørende, at vi skulle gøre det så nemt for kunderne som muligt, men også at få skabt den rigtige kommunikative sammenhæng mellem sortering, miljø og værdi”, fortæller Inga Rossen.

Nogle af de praktiske tiltag har været en sms-service, som kunderne kan tilmelde sig, så de får en sms dagen før, værdibeholderen til restaffald eller emballage skal stilles frem til tømning. Renosyd har også udsendt sorteringsvejledninger til at klistre på køleskabsdøren eller hænge op på opslagstavlen i køkkenet, og boligforeninger har fået særlige sorteringsvejledninger. Nogle steder er beholderne blevet tilpasset med eksempelvis anderledes flaskeindkast, så der ikke kan komme poser i emballagebeholderen.

”Vi har desuden prioriteret den direkte dialog med kunderne, for eksempel ved at deltage i open night-arrangementer, ved at stille os op ved butikscentre med vores demo-bil og på anden måde stille os til rådighed for en direkte snak”, siger Inga Rossen.

Mål næsten nået

Uden mål kan man ikke værdisætte en indsats, og derfor er der fra starten opstillet en række mål for, hvor meget emballage, der ideelt set kunne sorteres fra i husholdningerne. Det er mål, som er defineret af miljømyndighederne, og i løbet af de otte måneder af 2012, hvor Mission Mulig har været i drift, har borgerne i Renosyds område indsamlet næsten alt det glas og metal, som er målsat for et helt år. Hård plast halter bagefter og er efter Inga Rossens mening også den vanskeligste fraktion at få styr på.

En gang imellem får vi læs ind med dårligt sorteret emballage. Vi forsøger at spore dem tilbage og finde en måde at afhjælpe det på.

Inga Rossen

”Det kan nogle gange være svært at vurdere, hvornår noget er hård plast, og vi ser stadig plastemner i emballagebeholderen, som skulle have været i restaffaldet. Men det bliver hele tiden bedre, så det er et spørgsmål om tid. Hovedsagen er, at vi i Renosyd på otte måneder har nået et indsamlingsniveau, som det andre steder har taget flere år at nå”, siger hun.

Viden og forståelse afgørende

Kvaliteten af den indsamlede emballage var i starten ikke god nok. Renosyd valgte åbenheden som våben imod dette og fik blandt andet omtale i pressen, udsendte tydeligere sorteringsvejledninger og brugte sin hjemmeside aktivt som informationskanal.

”Vi kan konstatere, at det nu er blevet meget bedre. Men ind imellem får vi stadig for dårligt sorteret emballage ind, og vi arbejder med forskellige scenarier for, hvorledes vi kan hjælpe kundernes endnu mere på vej. Et af redskaberne er Værdibeviset, som er vores magasin, der udkom to gange i 2012. Vi tror på den journalistiske fortælling om værdierne i affaldet, fordi den er en kendt formidlingskanal, som de fleste er fortrolig med”, siger Inga Rossen.

”Det er viden og forståelse, der skal sikre, at vi får den kvalitet ind, som vi kan bruge. Vi går ind for nudging – et venligt puf – og vil gerne undgå løftede pegefingre, og det præger al vores kommunikation”, tilføjer hun.

Men det kan naturligvis blive nødvendigt at gribe til økonomiske incitamenter, når den venlige henstilling og de kærlige puf ikke giver de fornødne resultater. Og den vej er Renosyd også parat til at gå.

”Hvis vi kan spore gentagne fejlsorteringer tilbage til den samme kunde, kan det blive nødvendigt at foretage særtømninger og omkostningen herfor sender vi videre til forureneren”, siger Inga Rossen

Lægger op til ressourcestrategien

Med Mission Mulig har Renosyd allerede taget fat på at omsætte fremtiden til nutid.

”I 2013 begynder vi arbejdet med en ny affaldsplan,som skal være klar i 2014, og den skal bygge på regeringens ressourcestrategi, som er på vej her i foråret 2013 . Vi føler os godt rustet til denne nye strategi, fordi hele vores tankesæt omkring Mission Mulig netop bygger på ressourcebegrebet, hvor affald ikke er affald, men værdier – og hvor en stor øvelse i det hele taget er at forebygge, at der opstår affald. Genanvendelse, genbrug og udnyttelse af værdierne vil blive indbygget i den nye plan, som kan gøres endeligt færdig efter kommunalvalget til november”, slutter privatkundechef Inga Rossen, Renosyd.