Kampen om kalorierne

Restaffald bliver til miljøvenlig varme og el, men der er mangel på affald. Derfor henter Renosyd affald andre steder fra og supplerer med mere biomasse

Sune 230

Sune Dowler Nygaard, erhvervskundechef

Mission Mulig handler om værdier. Både de håndfaste værdier, som kan gøres op i penge og opstår, når vi genanvender vores affald til nye ressourcer. Og om miljøværdier, hvordan Mission Mulig er med til at beskytte klimaet og med til at sikre, at vi også i fremtiden kan leve et rart sted.

En del af Mission Mulig handler derfor om, hvordan vi udnytter værdierne i det restaffald, der bliver tilbage, når vi har frasorteret emballage, papir og andre ting, der umiddelbart kan genanvendes.

Restaffaldet bliver til varme og el og genopstår således som miljøvenlig energi. Vi leverer fjernvarme til fjernvarmenettet og el, der sendes ud i elnettet. Her fortrænger det el, som ville være fremstillet af fossile brændsler som kul.

De senere år er der blevet mindre restaffald til forbrænding, og den tendens fortsatte i 2012. Der blev indfyret 65.240 ton affald. Det er lidt mindre end i 2011, men dog på niveau med 2010.

”Der er de seneste ni år brændt mellem 58.000 og 65.000 ton restaffald i vores to ovne, men denne relativt stabile forsyning har vi kun kunnet opretholde, fordi vi har suppleret affaldet fra de to ejerkommuner med affald udefra og mere biomasseaffald”, fortæller erhvervskundechef Sune Dowler Nygaard.

Hvis vi skal holde anlægget i fuld drift, skal vi derfor hente affald udefra.

Sune Dowler Nygaard, erhvervskundechef

Affald udefra

Dagrenovation, storskrald og brændbart fra genbrugspladserne har traditionelt været hovedbestanddelen i det affald, som brændes af i kraftvarmeanlægget. Men fra 2009 er mængderne af restaffald fra Skanderborg og Odder kommuner faldet, så det i 2012 var nede på 24.000 ton, og den samlede mængde fra de to kommuner var 30.000 ton – der kommer altså 6.000 ton fra ikke-private.

”Hvis vi skal holde anlægget i fuld drift, skal vi derfor hente affald udefra. Vi har aftaler med andre affaldsselskaber om at brænde noget af deres affald, vi bruger mere biomasse end tidligere og har i 2012 besluttet at begynde et forsøg i 2013 med import af affald. Vi vil hente affald i Norge og efter et stykke tid vurdere økonomi, logistik og andre forhold ved det”, siger Sune Dowler Nygaard.

Fuld drift og forpligtelser

Et kraftvarmeanlæg som Renosyds skal helst køre på fuld drift, hvis det skal køre optimalt. Så udnyttes kapaciteten bedst, så der kommer mest energi ud af hvert tilført ton affald, og anlæggets systemer til røgrensning og andre former for miljøbeskyttelse fungerer optimalt.

”Vi har desuden forpligtelser over for AffaldVarme i Aarhus, idet vi via en ledning til Stilling er koblet på Varmeplan Århus. Det betyder, at vi kan udnytte al den varme, der produceres, også i sommerperioden, hvor vi tidligere sendte overskudsvarme op i den blå luft. Når vi sender varme ind i Varmeplan Århus-systemet, er vi med til at fortrænge energi, som er fremstillet ved hjælp af fossile brændstoffer, så jo mere, vi kan bidrage med, jo større er miljøgevinsten”, siger Sune Dowler Nygaard.

Kraftvarmegaf

 

 

Varme hentes ud af røggassen

Varmeveksler på scrubberen giver yderligere gevinst

Røgen fra forbrændingskamrene i Renosyds kraftvarmeanlæg udnyttes allerede i dag til fremstilling af varme. Røgen passerer igennem kedelanlægget, hvor der trækkes energi ud af røggassen. Temperaturen fra ovnen og ind i kedlen er ca. 1.000 grader C og efter kedlen ca. 180 grader C. Efter kedlen passerer røgen rensningsanlægget, som består af et posefilter og et scrubberanlæg. Her renses alle urenheder ud af røggassen. Det er støv, tungmetaller og syre, eksempelvis HCL og SO 2. I scrubberen køles røggassen ned til ca. 60 grader C.

Ved at trække yderligere varme ud, så udledningstemperaturen bliver 50 i stedet for 60 grader C, kan Renosyd producere yderligere energi, som fortrænger varme produceret på Studstrup-værket, hvor der til indfyring bruges kul, en blanding af kul og halm eller – fra 2015 – træpiller.

”Varmeveksler-projektet er en slags joint venture mellem Renosyd og Varmeplan Århus, idet vi deler både de økonomiske fordele og risici”, siger Sune Dowler Nygaard, som har det overordnede ansvar for kraftvarmeanlægget.

Driftschef Finn Søgaard fortæller, at vand fra scrubberanlægget ledes gennem varmeveksleren i den ene side, mens der ledes returvand fra fjernevarmesystemet ind i vekslerens anden side. Den nye varmeveksler kan på den måde udnytte den fordampningsvarme, som vanddampen i røggassen indeholder.

”Det er en vindersag for alle parter. Vi er på Renosyd med til at skåne miljøet ved at hente yderligere varme ud af restaffaldet, og vores aftagere i Varmeplan Århus vil kunne få leveret yderligere varme til en lavere pris, end de skal betale for varme fra Studstrupværket”, siger Sune Dowler Nygaard.