Fra affald til rekreation

Renosyd driver Affaldscenter Skårup, hvor der blandt andet håndteres deponeringsegnet affald på særligt indrettede arealer.  I takt med, at de enkelte arealafsnit fyldes op, retableres de efter en fastlagt plan, så hele området  engang bliver et smukt, rekreativt område

Når alle værdier er hentet ud af affaldet, bliver der en lille rest tilbage, som skal  deponeres. Hos Renosyd foregår det på Affaldscenter Skårup i det bakkede område mellem Skanderborg og Gjesing. Deponiet er anlagt i en gammel råstofgrav, og Renosyd har tilladelse til at deponere affald der frem til 2020.

”Herefter vil arealet formentlig blive brugt som et rekreativt område, som det er sket med andre deponier og lossepladser. Men vi arbejder på fortsat at kunne have aktiviteter i området også efter 2020. I dag fungerer Affaldscenter Skårup ikke alene som deponi, men også som mellemlager for genanvendelige materialer såsom jern og metal og slagger. Vi oparbejder ligeledes rent træ til videresalg og fremstiller kompost af haveaffald fra genbrugspladserne – aktiviteter, som også skal foregå efter 2020”, siger miljøchef Per S. Sundberg, Renosyd.

Retablering til natur

I 2012 har Renosyd arbejdet med at retablere etape 3 og 4 på deponiet, i alt 16.000 m2. Retableringen foregår efter en plan udarbejdet i 2011 og begyndelsen af 2012. Retableringen skal sikre, at arealerne lukkes forsvarligt af og ikke afgiver forurening til omgivelserne.

”Vi er ikke afklaret med, om der skal tilplantes, som vi gør det på Feltengård-deponiet, når vi lukker en etape der, men under alle omstændigheder vil vi ende med et grønt område, som ad åre kan blive til et rekreativt område. Arealet ligger jo smukt, og fra de højeste steder er der en flot udsigt over Skanderborg Sø”, siger Per S. Sundberg.

Biocover

I dag deponeres kun affald, som ikke kan genanvendes eller brændes. Men i 80´erne og 90´erne var der ikke så meget fokus på værdierne i affaldet, og der blev deponeret meget organisk affald som fx træ. Derfor dannes der i gamle deponeringsafsnit større eller mindre mængder metangas, der nogle steder kan udnyttes til energiproduktion. På Affaldscenter Skårup skønnes metangasmængderne dog ikke at være store nok til en egentlig energiproduktion.

Men der vil altid være en lille udvikling af metangas, og for at forhindre at denne gas kommer ud i atmosfæren, er der på de retablerede arealer anbragt et såkaldt biocover og biocover-vinduer. Et drænsystem af render, der er fyldt med grus, opfanger metangassen og leder den til nogle større render fyldt med grus nederst og ren kompost øverst, kaldet biocover-vinduer. Disse biocover-vinduer virker som en slags skorstene for den metangas, der udvikles, for når gassen kommer i kontakt med komposten, omdannes den i stort omfang til CO2 og vand. Herudover er der placeret en række mindre biocover-vinduer på de højeste dele af arealet. På den resterende del af arealet er der etableret et lag af sandblandet kompost, som omdanner den metangas, der ikke fanges af dræn- og vinduessystemet. Dette lag kaldes biocover.

Biocover2

Tværsnitstegningen viser, hvorledes en deponietape er opbygget med drænsystem til opsamling af nedsivet vand, affaldslag og slutafdækning. Ved retableringen skal Renosyd slutafdække med mindst én meter materiale, som regnvand kan sive ned igennem. Renosyd har valgt som øverste lag at lægge 80 cm uforurenet jord, og derover 30 cm sandblandet kompost, som Renosyd selv har rigelige mængder af. Laget er med til at neutralisere eventuel udsivning af metangasser fra det deponerede materiale.